Навчальна частина

Сучасний заклад освіти є складною системою, ефективне функціонування якої, значною мірою, залежить від добре налагодженого освітнього процесу, його внутрішнього устрою та організації.

Своєрідним комунікаційним центром, що займається організацією навчальної роботи викладацького складу та здобувачів освіти є навчальна частина, яка є структурним підрозділом коледжу, що забезпечує організацію освітнього процесу, здійснює облік, звітність, контроль за якістю та його ефективністю. А також сприяє забезпеченню академічної доброчесності учасниками освітнього процесу фахового коледжу, ефективності та вдосконаленню освітнього процесу коледжу.

У своїй діяльності навчальна частина керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», указами Президента України, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, відповідними положеннями коледжу та наказами директора.

Безпосереднє керівництво роботою здійснює голова навчальної частини, за посадою – заступник директора з навчальної роботи.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ:

І. Планування, забезпечення та контроль навчального процесу:

 • участь у реалізації політики коледжу щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти.
 • удосконалення освітнього процесу на базі використання сучасних технологій у плануванні та організації освітнього процесу.
 • складання планів та графіків освітнього процесу, розкладу навчальних занять на навчальний рік.
 • організація виконання навчальних планів і програм.
 • планування обсягів навчальної роботи (педагогічного навантаження).
 • планування, розподіл і контроль за раціональним використанням аудиторного фонду для проведення навчальних занять.

ІІ. Організаційна робота

 • ведення обліку, своєчасне складання статистичної звітності з питань освітнього процесу і контингенту здобувачів освіти.
 • реєстрація студентських квитків, індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти та академічних довідок.
 • підготовка матеріалів, оформлення та реєстрація наказів про зарахування і відрахування здобувачів освіти денної форми навчання, переведення їх на інші курси та форми навчання, надання академвідпусток, зміну прізвища, призначення стипендій, присвоєння кваліфікацій випускникам тощо.

ІІІ. Контроль ефективності та якості організації навчального процесу

 • контроль розподілу та виконання педагогічного навантаження викладачами.
 • контроль за рухом контингенту здобувачів освіти і облік його кількості.
 • контроль за виконанням законодавчих актів та нормативно-правових документів про освіту, наказів директора, розпоряджень заступника директора з навчальної роботи з питань організації освітнього процесу.

ІV. Оперативна та статистична звітність

 • підготовка статистичних звітів. Підготовка даних державної статистичної звітності (2-3 НК).
 • складання звітів за результатами освітнього процесу й подання їх до Міністерства освіти і науки України та інших контролюючих органів.
 • підготовка статистичних звітів з питань освітнього процесу, змін контингенту здобувачів освіти та інших аспектів діяльності коледжу за відповідні звітні періоди.

V. Консультативна робота

 • своєчасне інформування педагогічних працівників про хід освітнього процесу, внесення пропозицій щодо його вдосконалення.
 • листування з громадянами і відомствами з навчальних питань.
 • інформування здобувачів освіти та викладачів про зміни в організації освітнього процесу.
X