Самоврядування

ЗАТВЕРДЖЕНО

на Загальних зборах  студентів

Первомайського коледжу

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова
( протокол № 1 від 18.09.2019 року )

Т.в.о.голови Студентської Ради

Первомайського коледжу

НУК   імені адмірала Макарова

 ________________А.С.Багрін  

 

Положення

про Студентську Раду

Первомайського коледжу

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Студентська Рада Первомайського коледжу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі ПК НУК) створена за  ініціативи студентів  коледжу та профспілкового комітету студентів ПК НУК як орган студентського самоврядування  студентів ПК НУК.

1.2 Студентська Рада ПК НУК діє на території свого  закладу освіти відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Положення.

1.3 Студентська Рада ПК НУК створюється і діє на основі добровільності, гласності, та рівноправності її членів, незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій, академічної доброчесності.

1.4 Адміністрація закладу фахової передвищої освіти не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна закладу фахової передвищої освіти).

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління закладу фахової передвищої освіти.

1.5. Виборні представники з числа студентів (курсантів невійськового) закладу фахової передвищої освіти становлять 10 відсотків ВІД загальної чисельності складу колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти.

Виборними представниками в колегіальних органах управління закладом, осіб, які навчаються, є голова, заступник, секретар  та голови комітетів Студентської Ради   закладу фахової передвищої освіти.

Виборні представники з числа студентів   закладу фахової передвищої освіти беруть участь у роботі колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти, норма щодо обов’язкової участі в роботі колегіального органу управління закладу не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів закладу фахової передвищої освіти не застосовується.

1.6.Результати роботи Студентської Ради  можуть бути оприлюднені та обговорені на   профспілковому комітеті студентів ПК НУК та на Загальних зборах студентів коледжу.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПК НУК

2.1 Основна мета Студентської Ради:

 • сприяння підняттю рівня навчальної дисципліни та покращення якості знань студентів;
 • сприяння вихованню студентів на основі ідей демократичного, громадянського, творчого та духовного потенціалу студентської молоді;
 • створення умов для повноцінного, творчого відпочинку студентів в позаурочний час.

2.2 Завданнями Студентської Ради ПК НУК є:

 • захист конституційних, законних, соціальних, творчих прав та інших спільних інтересів студентів коледжу;
 • сприяння розвитку громадянської позиції студентів та практичній участі їх в громадському житті.

2.3 Для виконання мети та завдань студентська Рада ПК НУК проводить наступні види діяльності:

 • розповсюджує інформацію про цілі своєї роботи;
 • вносить пропозиції до керівництва коледжу  стосовно діяльності Студентської Ради;
 • приймає участь в організації семінарів, лекцій, конференцій для студентської молоді коледжу;
 • допомагає педагогічному складу ПК НУК в організації та проведенні культурно-розважальних заходів в навчальному закладі;
 • разом з адміністрацією коледжу проводить комплекс заходів направлених на покращення якості знань студентів, профілактику правопорушень в навчальному закладі, профілактику та боротьбу з вживанням студентською молоддю алкоголю, тютюнових та наркотичних виробів;
 • проводить цільові засідання студентської ради при участі адміністрації для роботи зі студентами, які пропускають заняття без поважних причин та  схильними до правопорушень або такими, які звернулися до Студентської Ради з власною заявою або проблемою.

2.4 Студентська Рада коледжу самостійно визначає перспективні і поточні завдання, напрями і форми роботи, співпрацює з молодіжними організаціями на основі спільності інтересів, але при цьому Рада обов’язково інформує про прийняті рішення адміністрацію навчального закладу.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПК НУК

3.1 Діяльність Студентської Ради коледжу базується на таких основних принципах:

 • повага до особистої думки і гідності кожного члена ради;
 • колективність у роботі організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена Ради за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • демократичність та гласність при розподілі доручень та напрямів роботи серед членів Ради, періодична їх звітність перед керівником Ради та Загальними зборами студентів навчального закладу;
 • свобода дискусій в поєднанні з дисципліною при виконанні доручень;
 • обов’язковість виконання рішень студентської Ради;
 • єдність у здійсненні завдань з використанням методів незаборонених чинним законодавством та нормативними документами ПК НУК.

3.2 Студентська Рада ПК НУК може застосовувати заходи заохочення як своїх членів так і студентів навчального закладу в цілому.

ІV. ЧЛЕН СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПК НУК, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1 Студентська Рада ПК НУК обирається у відповідності  1  делегат від кожної академічної групи.

Членами Студентської Ради ПК НУК можуть бути студенти, які навчаються в цьому навчальному закладі за денною формою здобуття освіти  та визнають її нормативні документи.
4.2 Питання про прийом до членів Студентської Ради вирішується за письмовою заявою вступаючого.

Вибори члена Студентської Ради ПК НУК відбуваються на зборах групи і засвідчуються протоколом, який зберігається в документації активу групи.

4.3 Питання про вивід студента з членів Студентської Ради вирішується   зборами Студентської Ради студентів ПК НУК за поданням Голови Ради.
4.4 Член Студентської Ради ПК НУК має право:

 • обговорювати на засіданнях Ради питання її роботи, вносити пропозиції, відкрито висловлювати свою думку і відстоювати її;
 • критикувати роботу будь-якого члена Студентської Ради;
 • звертатись з питанням, заявою і пропозицією до будь-якого члена педагогічного колективу та адміністрації коледжу;
 • вільно виходити з студентської Ради ПК НУК.

4.5 Член Студентської Ради зобов’язаний:

 • мати високі моральні якості, не бути поміченим у діях, які б дискредитували навчальний заклад, педагогічний колектив та  студентів ПК НУК;
 • виконувати рішення Загальних зборів студентів ПК НУК ;
 • брати участь у виконанні завдань, визначених цим Положенням;
 • піклуватися про авторитет студентської Ради;
 • виконувати доручення Голови Ради;
 • сумлінно працювати в дорученому Радою напрямі роботи;
 • всіма силами і засобами допомагати педагогічному персоналу та адміністрації коледжу в організації та проведенні навчально-виховного процесу, культурно-масових заходів та всіх інших видів громадського життя студентської молоді навчального закладу.

4.6 За невиконання вимог Положення член Студентської Ради притягається до відповідальності. На члена Студентської Ради може накладатися стягнення:

 • попередження;
 • після третього попередження голова Ради має право звертатися з поданням до Студентської Ради студентів ПК НУК про виключення студента з числа членів Студентської Ради коледжу.

4.7 Член Студентської Ради ПК НУК припиняє своє членство в Раді:

 • за власним бажанням (при цьому подається письмова заява);
 • у зв’язку з виключенням з членів Ради;
 • у зв’язку з закінченням навчання в ПК НУК.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПК НУК

5.1 Вищим органом   студентського самоврядування ПК НУК є Загальні збори.

Загальні збори:

– ухвалюють Положення  про студентське самоврядування у навчальному закладі, у якому визначається структура, повноваження  та порядок обрання виконавчих комітетів  студентського самоврядування, порядок  звітності та інформування студентів про поточну діяльність комітетів студентського самоврядування;

– формують і затверджують склад виконання комітету студентського самоврядування  та обирають його голову, заступника, секретаря;

– визначають порядок обрання представників із складу студентів до студради;

– розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями комітетів студентського самоврядування.

Загальні збори скликаються один раз на рік. Рішення про скликання Загальних зборів приймає Студентська Рада. Студенти ПК НУК повідомляються про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до часу їх проведення.

5.1.1 Загальні збори вважаються правочинними, якщо на них присутні понад 50% від загальної кількості студентів ПК НУК денної форми здобуття освіти  .

5.2 До виключної компетенції Загальних зборів студентів ПК НУК відносяться наступні питання:

 • затвердження звітів Студентської Ради ПК НУК та прийняття по ним рішень;
 • прийняття Положення, доповнень та змін до Положення про Студентську Раду ПК НУК;
 • обрання чи виключення членів Студентської Ради;
 • обрання голови Студентської Ради ПК НУК (головою студентської Ради може бути обрана особа, яка являється членом профспілкового комітету студентів ПК НУК).

5.3 У виключних випадках, Голова Студентської Ради за згодою більшості Ради, або Рада за ініціативою двох третин її складу самостійно можуть скликати позачергові Загальні збори студентів для вирішення невідкладних питань, пов’язаних з роботою Ради.

5.4 Роботою Ради як органу студентського самоуправління керує Голова Студентської Ради ПК НУК, який:

 • очолює Студентську Раду ПК НУК;
 • представляє інтереси студентів коледжу у державних та громадських органах, а також перед  адміністрацією ПК НУК;
 • узгоджує свою роботу з профкомом студентів ПК НУК;
 • співпрацює з керівництвом та педагогічним складом ПК НУК у всіх сферах культурно-масової роботи та навчально-виховного процесу навчального закладу.

5.5.Вибори Голови Студентської Ради

5.5.1.Голова Студентської Ради ПК НУК обирається шляхом прямого таємного голосування студентів коледжу.

5.5.2.Кандидат на посаду Голови Студентської Ради повинен мати високі моральні якості, не бути поміченим у діях, які б дискредитували     навчальний заклад, педагогічний колектив та  студентів ПК НУК, бути активним у громадському житті ПК НУК;

5.5.3.Вибори Голови Студентської Ради ПК НУК проводяться восени після проведення Загальних зборів студентів коледжу.

5.5.4.Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської Ради ПК НУК здійснюється Виборчою комісією Студентської Ради ПК НУК.

Підставою реєстрації кандидата на посаду голови Студентської Ради ПК НУК є особиста заява кандидата.

Заява подається не пізніше 5 робочих днів до дня проведення Загальних зборів студентів коледжу денної форми здобуття освіти  та за умови, якщо висування кандидата підтримало не менше 1% студентів коледжу (оформлюється збором підписів на спеціальному бланку).

До заяви кандидата на посаду Голови Студентської Ради додається:

довідка про відсутність академзаборгованості(за необхідності);

програма та інші документи, передбачені процесом проведення виборів.

5.5.5.У день голосування  Виборча комісія Студентської Ради ПК НУК.

розпочинає свою роботу у одній із аудиторій  коледжу, заздалегідь узгодженій з адміністрацією навчального закладу (рекомендований час проведення виборів з 8:00 до 15:00).

5.5.6.В разі розриву між лідерами виборчих перегонів у 10 голосів призначається ІІ тур виборів через тиждень після І туру.

5.5.7.Переможець виборів затверджується виборчою комісією на посаду Голови Студентської Ради.

5.5.8. У разі припинення діяльності чинного Голови, виконання обов’язків Голови Студентської Ради тимчасово, до проведення виборів, покладаються на виконуючого обов’язки Голови Студентської ради, якого обирають зі складу членів Студентської ради.

Проведення виборів нового Голови Студентської ради здійснюється Відповідно до рішень Загальних зборів, але не більше одного семестру.

5.6.Права та обов’язки голови студентської ради:

Голова Студентської Ради має право:

відвідувати збори педагогічного колективу;

планувати виховну роботу;

висловлювати свої думки з усіх питань життя коледжу;

захищати права та гідність студентів;

контролювати відвідування студентами заняття за навчальним планом;

контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та студентського гуртожитку;

бути організатором культурно – масових заходів та годин національного виховання, різних акцій,проектів тощо;

належно представляти студентський колектив коледжу в інших навчальних закладах та громадських організаціях;

надавати  адміністрації  навчального закладу   пропозицій по вдосконаленню навчально  – виховного процесу;

має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля студентів;

контролювати роботу керівників комітетів студентського самоврядування.

Голова Студентської Ради зобов’язаний :

виконувати вимоги Статуту та Правил внутрішнього розпорядку  коледжу;

планувати, координувати, контролювати роботу комітетів;

звітувати про роботу студентського самоврядування;

проводити зустрічі та бесіди із членами комітетів;

співпрацювати зі  старостами груп;

скликати чергові засідання студради.

5.7.Права та обов’язки заступника голови Студентської Ради:

Відвідувати збори педагогічного колективу;

Заступник голови Студентської Ради здійснює роботу по активізації діяльності комітетів, контролює виконання рішень і засідань студентського самоврядування. У  разі відсутності голови виконує  його обов’язки.

Заступник голови Студентської Ради обирається з числа кандидатів на посаду голови Студентської Ради, які за результатами виборів мали 2 або 3 місце за кількістю отриманих голосів студентів, які взяли участь у голосуванні.

Секретар студради має право відвідувати збори педагогічного колективу;

організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень. Голова  та секретар відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

Повноваження Голови Студентської Ради, заступника та секретаря  припиняються у разі :

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

несумлінне виконання своїх обов’язків;

коли передає свої  повноваження іншим особам після переобрання;

закінчення навчання в коледжі.

Виконання обов’язків Голови Студентської Ради до виборів покладаються на члена Студентської Ради, який очолював один із комітетів Студентської Ради і продовжує навчання в коледжі.

Комітети  Студентської Ради ПК  НУК

Комітет – це організація 2-3 студентів , які виконують окреме завдання, покладене на них .

Комітети Студентської Ради  ПК НУК:

Навчальний  комітет

Правовий   комітет

Інформаційний  комітет

Спортивний   комітет

Культурно – масовий комітет

Науковий  комітет

 

Розподіл обов’язків за комітетами

Навчальний  комітет 

Робота комітету полягає в проведенні заходів , які б сприяли підвищенню рівня знаннь студентів , що з певних причин відстали в навчальному процесі .

Голова комітету має право :

відвідувати збори педагогічного коллективу;

вносити пропозиції із запровадження новітніх форм навчання у коледжі;

Голова комітету  зобов’язаний:

проводити рейди – перевірки якості знань студентів;

брати участь у роботі комісії із невстигаючими студентами ;

контролювати відвідування занять ;

здійснювати стягнення за пропуски занять та систематичні спізнення без поважних причин;

забезпечувати інформування через ЗМІ навчального закладу ;

співпрацювати з правовим комітетом.

Правовий   комітет 

Голова комітету має право :

відвідувати збори педагогічного коллективу;

Голова правового комітету та члени комітету зобов’язані :

спостерігати за відвідуванням занять студентами і запобігати пропускам ;

контролювати чергування викладачів у навчальному закладі  та гуртожитках;

контролювати чергування академічних груп у коледжі ;

контроль за дотриманням студентами належного порядку , культури поведінки та дисципліни у коледжі;

координувати роботу дисциплінарної комісії , проводити її засідання ;

організовувати та проводити правовиховні  заходи.

 Інформаційний  комітет 

Ця група студентів  складається з художників , кореспондентів , фотографів та операторів. Робота комітету полягає в донесенні інформації про всі заходи до кожного вихованця навчального закладу, які організовує і проводить студентська рада.

Інформаційний  комітет  займається :

оформленням стіннівок , оголошень , плакатів , малюнків;

готує   матеріал для інформаційних  п’ятихвилинок;

збирає й проводить анкетування на наболілі теми ;

знайомить із новинками технічної , науково популярної та фахової літератури;

готує фоторепортаж про життя студради;

працює над поліпшенням іміджу коледжу .

 

Голова комітету має право :

відвідувати збори педагогічного коллективу;

спільно з керівником готує дописи на сайт про роботу та досягнення студентського самоврядування ;

Спортивний   комітет  

Робота комітету полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань під керівництвом викладачів фізичного фиховання .

Голова комітету повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму  та бути прикладом для інших студентів.

Члени комітету зобов’язані :

допомагати викладачам фізичного виховання , керівникам гуртків у проведенні спортивних заходів ;

забезпечувати участь команд коледжу у спортивних змаганнях ;

співпрацювати з медичним працівником коледжу у проведенні заходів ;

організовувати пропаганди здорового способу життя , залучення студентів до участі в походах , екскурсіях ;

ініціювати проведення спортивних змагань із студентами інших навчальних закладів.

Культурно – масовий комітет  

Голова комітету повинен бути обдарованою особою в мистецькому плані. Члени цього комітету мають бути творчими людьми .

Робота вимагає:

відвідувати години національного виховання, мистецькі заходи ;

організовувати і проводити дозвілля та заходи студентів культурно – просвітницького характеру ;

залучати студентів до різних культурно-мистецьких  заходів;

випуск стінгазет ;

участь і активність у доброчинних акціях, благодійницьких проектах різного спрямування ;

організовувати зустрічі з людьми різних сфер культурної діяльності;

складати умови й номінації для конкурсів у сфері творчості й дозвілля;

Науковий  комітет 

Завдання та обов’язки комітету : сприяти активізації науково-пошукової роботи  студентських груп;

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПК НУК.

6.1 Припинення діяльності Студентської Ради може бути проведене шляхом її реорганізації, розпуску або ліквідації.

6.2 Реорганізація та розпуск Ради здійснюється за рішенням Загальних зборів студентів коледжу в разі часткової або фактичної бездіяльності організації .

6.3 Ліквідація Студентської Ради ПК НУК здійснюється за рішенням Загальних зборів  студентів коледжу при узгодженні процедури з профспілковим комітетом студентів ПК НУК.

VІI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

7.1.Студентське самоврядування  ПК НУК  створюється під завдання, під мету, під певну діяльність і передбачає здійснення різноманітних доцільних справ. Важливо, щоб шляхом лідерства, шляхом відповідальності пройшла якнайбільша кількість студентів. Важливо, щоб кожна справа мала свій орган самоврядування, і щоб поступово від разових акцій можна перейти до системної роботи. Довіра, уміння вступати у продуктивні комунікації, відповідальність, чітко постановка завдання, колективний пошук засобів для його розв’язання, аналіз досягнутого – от зміст діяльності студентської ради.

7.2.Зміни та доповнення до Положення  вносяться за рішенням Загальних Зборів студентів ПК НУК, якщо за нього проголосувало 3/4 голосів від присутніх на Загальних Зборах студентів навчального закладу.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на Загальних зборах  студентів

Первомайського коледжу

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова
( протокол № 1 від 18.09.2019 року )

Т.в.о.голови Студентської Ради

Первомайського коледжу

НУК   імені адмірала Макарова

 ________________А.С.Багрін    

 

 

Положення

про Виборчу комісію

Студентської Ради

Первомайського коледжу

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, який відповідно до Положення забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Голови Студентської Ради.

2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

Виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень, що передбачені цим Положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об’єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не припустиме.

5. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду Голови Студентської Ради та їх довірені особи .

На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники зацікавленихних сторін.

Рішення виборчої комісії публікуються в ЗМІ навчального закладу.

6. До складу виборчої комісії входять по 1 представнику від кожної спеціальності на кожному курсі (визначаються таємним голосуванням на зборах відділень, які проводять не пізніше 3 тижня вересня ).

Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

Після формування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше, ніж на одну третину.

Виборча комісія працює на постійній основі.

7. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент колледжу, крім кандидата на посаду Голови Студентської Ради та довірених осіб  кандидата.

8. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

9. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього Положення належить до компетенції комісії.

Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії.

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності – заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в п. 5. Положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті – головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії.

10. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним її членом.

11. Виборча комісія:

організовує підготовку і проведення виборів Голови Студентської Ради;

забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;

вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів Голови Студентської Ради;

публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші матеріали про свою діяльність;

встановлює форми виборчих списків делегатів Студентської Ради, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;

заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів голови студентської ради;

проводить реєстрацію кандидатів на посаду Голови Студентської Ради, відповідно до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата на посаду голови студентської ради, надання виборчих документі;

затверджує результати виборів Голови Студентської Ради, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів голови студентської ради.

12. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

13. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;

забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;

скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання засідання, веде засідання комісії;

призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату комісії;

представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу;

голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії.

14. У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції і повноваження голови комісії, передбачені п. 13. Положення.

15. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов’язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

16. Члени комісії мають право:

проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів делегатів до студентської ради;

давати доручення, що є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування;

виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень;

ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку денного та отримувати відповіді по суті;

знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданнях комісії.

17. Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не пов’язаною з діяльністю комісії.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є незалежними.

Незалежність членів комісії забезпечується:

особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень;

забороною втручання у діяльність комісії.

18. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Голови Студентської Ради у разі:

порушення ним встановлених цим положенням норм;

відрахування із числа студентів;

за особистою заявою члена комісії;

за невиконання покладених обов’язків.

Голова Студентської Ради в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначає у місячний строк іншу особу.

19. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до Положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керують відповідо до Положення.

20. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов’язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов’язковим для всіх органів студентського самоврядування.

21. Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням Студентської Ради .

Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований цим повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови затверджується комісією більшістю від її складу.