Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою інституту розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98 р.

1.2. Бібліотека інституту є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси інституту.

1.3.  Фонди бібліотеки інституту є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою інституту безкоштовно.

2. Права та обов’язки читачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами.

 2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів інституту, учні коледжу,  що мають угоду про співробітництво з інститутом, а також представники різних підприємств, організацій та установ . Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальному залі.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі;ьькористуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою;

2.3. Для запису у бібліотеку необхідно подати студентський квіток, службове посвідчення, яке дійсне в поточному році або паспорт. Студенти заочної форми навчання подають гарантійний лист з місця роботи. Користувачі інших навчальних закладів надають лише паспорт і обслуговуються лише в читальному залі.

 2.4. На підставі поданих документів читачу заповнюється читацький формуляр.

2.5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитеся з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

2.6. Навчальна література видається на абонементі на 1 семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.7. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, студентам – до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

2.8. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. Читачі, які не повернули літературу у терміни, визначені пп. 2.7, 2.8, 2.9 цих Правил, зобов’язані оплатити поштові повідомлення бібліотекарів щодо повернення літератури.

2.9. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники підвищеного попиту, видання на електронних носіях, видаються лише вчитальному залі.

2.10. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.11. Для одержання літератури читач подає читацький (студентський) квиток, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацький вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.

      Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.12. Читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних з фондів бібліотеки, повертати їх в установлені терміни, не виносити із поміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

2.13. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись Ії і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.14. Відповідальність за зіпсовану книгу несе читач, який користувався нею останнім.

2.15. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

2.16. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку.

2.17. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.18. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.19. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.20. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись,

пред’явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

2.21. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинен до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.22. Читачі повинні дотриматися тиші у читальному залі та інших приміщеннях бібліотеки.

2.23. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацію бібліотеки.

3. Зобов’язання бібліотеки по обслуговуванню читачів.

3.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи інституту.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи інституту, виконує всі види бібліографічних довідок, організує і проводить бібліографічні огляди тощо.

3.5. Організує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр та інші бібліотечні заходи.

3.6. Організує диференційоване  обслуговування читачів на абонементі. В читальному залі.

3.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.8. надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

3.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів інституту, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.10. Надає читачеві інформацію про платні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних.

3.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.12.Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом,  проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.13. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.14. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основ постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.15. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.16. Через 15 днів після закінчення терміном користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

     (Затверджені Наказом Директора ППІ НУК ім. адм. Макарова 17 вересня 2008 р)

X