Положення про контрольно-ревізійну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО
на Загальних зборах студентів
Первомайського коледжу
Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
( протокол № від року )

Голова Студентської Ради
Первомайського коледжу
НУК імені адмірала Макарова
________________ Я.С.Задирака

ПРОЄКТ
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПЕРВОМАЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Контрольно-ревізійна комісія Первомайського коледжу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі ПК НУК) здійснює поточний контроль за виконанням бюджету та діяльності органів студентського самоврядування.

1.2. Контрольно-ревізійна комісія ПК НУК створена за ініціативи студентів коледжу ПК НУК відповідно до норм Закону України «Про фахову передвищу освіту» як контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування студентів ПК НУК.

1.3. Контрольно-ревізійна комісія ПК НУК діє на території свого закладу освіти відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Положення.

1.4. Контрольно-ревізійна комісія у своїй діяльності є незалежною від інших органів студентського самоврядування.

1.5. Виборні представники Контрольно-ревізійної комісії становлять 1 відсоткок від загальної чисельності складу студентів закладу фахової передвищої освіти.
Виборними представниками в колегіальних органах управління закладом, осіб, які навчаються, є голова, заступник, секретар Контрольно-ревізійної комісії закладу фахової передвищої освіти.

1.6. До складу Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування та студентських виборчих комісій.

ІІ. СКЛАД КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПК НУК

2.1. До складу Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК входить 6 студентів ПК НУК: по одному представнику від спеціальності.

Реєстрація кандидатів на посаду члена Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК здійснюється Виборчою комісією Студентської Ради ПК НУК.
Підставою реєстрації кандидата на посаду члена Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК є особиста заява кандидата.
2.2. Кандидатури на членство у Контрольно-ревізійній комісії ПК НУК від спеціальності висуваються та обираються на зборах студентів відділення та засвідчуються протоколом.

2.3. Особа, яка отримає 60 і більше відсотків голосів від загальної кількості осіб, які навчаються на одній спеціальності та візьмуть\беруть участь у голосуванні, стає членом Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК .

2.4. Вибори члена Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК проводяться шляхом таємного голосування.

2.5. Організація зборів студентів відділення з приводу виборів членів Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК проводиться Виборчою комісією ПК НУК.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПК НУК

3.1.На засіданнях Контрольно-ревізійної комісії право голосу мають всі члени Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК.
У випадку рівної кількості голосів при голосуванні голос Голови вважається вирішальним.

3.2. На першому засіданні члени Контрольно-ревізійної комісії обирають зі свого складу Голову, заступника Голови та Секретаря.

3.3 Контрольно-ревізійна комісія ПК НУК має право:

1) отримувати від органів студентського самоврядування ПК НУК повну, достовірну та своєчасну інформацію про їх діяльність, матеріали або іншу документацію. Зазначені документи мають бути надані Контрольно-ревізійній комісії не пізніше, ніж через 5 робочих днів після отримання органом студентського самоврядування письмового запиту;
2) розглядати звернення студентів, скарги, оскарження рішень, дій, бездіяльності органів студентського самоврядування;
3) проводити перевірки та аудит діяльності органів студентського самоврядування за скаргою (зверненням) студентів або за власною ініціативою;
4) здійснювати поточний контроль за станом використання майна та використання бюджету органами студентського самоврядування;
5) в результаті діяльності надавати рекомендації, а також слідкувати за дотриманням рекомендацій та ліквідації виявлених порушень; у разі відсутності дій та заходів щодо ліквідації виявлених порушень виносити попередження;
6) звертатися до Загальних зборів студентів відповідного рівня з поданням про дострокове припинення повноважень органу студентського самоврядування чи його посадових осіб;
7) обирати та змінювати Голову, заступника голови та секретаря Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК за результатами голосування на засіданні;
8) контролювати діяльність органів студентського самоврядування і виборчих комісій, формування кошторису органів студентського самоврядування ПК НУК та контролювати його виконання;
9) не розголошувати персональних даних студентів, що звертаються до Контрольно-ревізійної комісії.

3.4. Контрольно-ревізійна комісія ПК НУК зобов’язана:
1) діяти в інтересах студентів добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) вчасно оприлюднювати на офіційному інформаційному ресурсі рішення перевірок Комісією діяльності органів студентського самоврядування і виборчих комісій, та обґрунтування протягом 5 (п’яти) днів після їх підписання;
3) здійснювати контроль за виконанням рекомендацій та рішень;
4) звітувати про свою роботу на Загальних зборах студентів ПК НУК не рідше, ніж раз на рік;
5) враховувати зауваження студентів щодо своєї діяльності.

ІV. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Задля забезпечення прав студентів Контрольно-ревізійна комісія має право розглядати звернення студентів, скарги, оскарження рішень, дій, бездіяльності органів студентського самоврядування.

Перевірку діяльності Студентської Ради ПК НУК члени Контрольно-ревізійної комісії ПК НУК можуть здійснювати :
– планово 1 раз на семестр;
– за власною ініціативою;
– за дорученням Загальних зборів студентів ПК НУК;
– на вимогу 1% студентів ПК НУК, що оформлюється збором підписів на спеціальному бланку, який знаходиться у Виборчій комісії студентів ПК НУК;

4.2. Контрольно-ревізійна комісія розглядає скарги, оскарження рішень, дій, бездіяльності органів студентського самоврядування та їх посадових осіб, проводить перевірку, аналіз та надає оцінку діяльності органу студентського самоврядування або його посадовій особі протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження та реєстрації заяви.

4.3. Для початку процедури розгляду студент має подати до Контрольно-ревізійної комісії заяву довільної форми, в якій мають бути зазначені його прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер студентського квитка, суть звернення, його контактна інформація, за якою Контрольно-ревізійна комісія зможе повідомити про результати розгляду заяви, дата складання заяви та особистий підпис студента.
Контрольно-ревізійна комісія ПК НУК має право не розголошувати персональні дані автора звернення.

4.4. Як наслідок, органу студентського самоврядування можуть бути висловлені рекомендації щодо діяльності або попередження та має бути надане роз’яснення стосовно неправомірності тих чи інших дій та/або бездіяльності.
Результати розгляду мають бути оприлюднені на офіційному інформаційному ресурсі ПК НУК впродовж 5 (п’яти) календарних днів по закінченні розгляду.
4.5. За рішенням Контрольно-ревізійної комісії відповідним органом розглядається питання про відповідальність посадових осіб органів студентського самоврядування.

4.6. У разі необхідності Контрольно-ревізійна комісія може виносити питання на Загальні збори студентів відповідного рівня щодо припинення діяльності органу.

4.7. Контрольно-ревізійна комісія виносить рекомендації щодо діяльності або попередження в залежності від тяжкості порушення.
В оцінці ступеню тяжкості порушення Контрольно-ревізійна комісія виходить з наступних чинників:
1) тяжкість наслідків порушення для роботи органів студентського самоврядування;
2) обсяги порушення;
3) посаду порушника, його повноваження та відповідальність;
4) ступінь залучення інших членів органу студентського самоврядування до порушення.

4.8. Скарги, оскарження рішень, дій, бездіяльності, що стосуються посадових осіб та персоналу ПК НУК Контрольно-ревізійна комісія розглядає спільно зі Студентською Радою ПК НУК, яка в разі необхідності може винести питання на розгляд Загальних зборах студентів ПК НУК.
Водночас Студентська Рада ПК НУК зобов’язана звернутись до адміністрації ПК НУК з повідомленням про надходження такої скарги та проханням створити робочу групу задля встановлення фактів та винесення рішення, до якої в рівній кількості увійдуть представники від студентів та співробітників ПК НУК.

4.9. До робочої групи від представників ПК НУК не можуть входити працівники того ж підрозділу ПК НУК, в якому працює особа, рішень, дій чи бездіяльності якої стосується заява.
Розгляд та винесення рішень щодо звернень студентів, скарг, оскарження рішень, дій, бездіяльності стосовно органів студентського самоврядування та їх посадових осіб має здійснюватися в тижневий термін, а стосовно посадових осіб та персоналу ПК НУК протягом 14 діб, з моменту надходження та реєстрації заяви в Контрольно-ревізійній комісії або Студентську Раду ПК НУК.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

X