Циклова комісія обліково-економічних та правових дисциплін

Важливою ланкою в організації навчально-методичної роботи в коледжі є циклова комісія. Історія циклової комісії «Обліково-економічних  та правових дисциплін» є невід’ємною частиною історії ВСП «Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова», частиною життя її творців і спадкоємців.

У цикловій комісії освітній процес забезпечують 9 викладачів, з них:

– спеціаліст вищої категорії, викладач-методист – 3;

– спеціаліст вищої категорії – 4;

– доцент, кандидат економічних наук – 1;

– спеціаліст другої категорії – 1.

На даний час ЦК є випусковою для спеціальностей:

051“Економіка” за ОПП «Економіка та організація бізнесу»;

071“ Облік і оподаткування” за ОПП «Облік і аналіз підприємницької   діяльності, податкове консультування, аудиторська справа»;

081 «Право» за ОПП «Правознавство».

У розрізі цих спеціальностей викладачі циклової комісії забезпечують викладання таких дисциплін:

Капацина Ірина Володимирівна

Голова циклової комісії «Обліково-економічних та правових дисциплін»,спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Аналіз господарської діяльності,
 • Економіка підприємства,
 • Економіка,організація та планування підприємства,
 • Економіка і планування виробництва,
 • Фінанси підприємства.

Сологуб Наталія Володимирівна

Завідувачка відділення «Економіки та права»,спеціаліст вищої категорії,

викладач – методист.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Інформаційні системи і технології в обліку,
 • Планування і ведення бізнесу,
 • Логістика,
 • Інтернет технології в бізнесі.

Козіцька Наталя Олександрівна

Доцент, кандидат економічних наук.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Фінансовий облік.

Павловська Наталія Іванівна

Спеціаліст вищої категорії.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Основи економічної теорії,
 • Статистика,
 • Ціноутворення,
 • Управління витратами,
 • Економіка праці.

Кошутська Вікторія Олександрівна

Спеціаліст вищої категорії.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Аудит,
 • Облік і звітність у державному секторі,
 • Діловодство у бухгалтерії,
 • Вступ до спеціальності.

Боровська Оксана Володимирівна

 • Спеціаліст другої категорії.
 • Забезпечує викладання освітніх компонентів:
 • Бухгалтерський облік,
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу,
 • Податкова система,
 • Облік і звітність в оподаткуванні,
 • Фінансова та статистична звітність.

Бойко Юлія Анатоліївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Екологічне право,
 • Історія держави і права України,
 • Кримінальне право,
 • Кримінальний процес,
 • Митне право.

Камінський Павло Павлович

Спеціаліст вищої категорії.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Виконавче провадження,
 • Господарське право,
 • Діловодство,
 • Конституційне право України,
 • Цивільне і сімейне право.
 

Чепрага Віктор Семенович

Спеціаліст вищої категорії.Забезпечує викладання освітніх компонентів:

 • Цивільний процес,
 • Адміністративне право,
 • Нотаріат України,
 • Організація судових та правоохоронних органів,
 • Судочинство в господарських судах.

Основними завданнями циклової комісії є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів, свідомих громадян своєї держави. Студенти всіх спеціальностей під керівництвом викладачів ЦК отримують грунтовні знання для досягнення програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних  програм, за якими здобувають освіту.

Методична проблема, над якою працює циклова комісія: «Компетентнісно зорієнтований розвиток здобувача освіти фахового коледжу як умова модернізації освіти».

Мета роботи:Сприяти підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень здобувачів освіти через раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості, розв’язання освітніх проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик.

Основними напрямами роботи циклової комісії є:

 • систематичне удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи з орієнтацією на інтеграційні процеси в суспільстві та національну складову світогляду особистості;
 • сприяння розвитку студентоцентрованого навчання та викладання;
 • формування Е-середовища відділення та його використання у процесі навчання, адаптація освітніх цілей до високотехнологічного і мобільного навчального середовища;
 • підвищення якості практичного навчання та організації самостійної роботи студентів, формування професійних компетенцій;
 • робота над удосконаленням освітньо-професійних програм спеціальностей;
 • налагодження постійної співпраці зі стейкхолдерами;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів; робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу; індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

Циклова комісія працює над вирішенням таких завдань:

 • забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів;
 • сприяння впровадженню кращого світового досвіду;
 • забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців;
 • впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостейздобувачів освіти;
 • запровадження дистанційних та on-line технологій в освітній процес;
 • забезпечення належного навчально-методичного рівня викладання дисциплін;
 • удосконалення технологій проведення поточного і підсумкового контролю та формування критеріїв оцінювання знань студентів;
 • підвищення академічної доброчесності здобувачів;
 • сприяння формуванню у студентів навичок самостійної навчальної та практичної роботи і забезпечення доступності студентів до навчально-методичних комплексів;
 • формування напрямків дослідної роботи здобувачів коледжу, здійснення керівництва цією роботою;
 • участь в організації і проведенні виховних, методичних заходів коледжу;
 • організація роботи з обдарованими студентами, шляхом залучення їх до участі у різноманітних пошуково-дослідницьких заходах, проєктах, секціях, турнірах тощо;
 • співпраця з роботодавцями та випускниками в контексті удосконалення та реалізації освітньо-професійних програм;
 • проведення групових та індивідуальних консультацій з питань організації та підвищення якості навчально-виховного процесу;
 • підвищення якості практичного навчання за спеціальностями шляхом співпраці з провідними підприємствами міста та регіону;
 • організація тематичних зустрічей, майстер-класів з провідними фахівцями галузі.

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої  освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними фахових компетентностей. Метою практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних компетентностей, виховання потреби систематичної самоосвіти.

Позанавчальна робота із здобувачами освіти передбачає програму заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні. Щороку проводиться тиждень циклової комісії, який дозволяє здобувачам освіти показати як професійні знання, так і кмітливість та артистичність.

Традиційними стали заходи: інтелектуальна гра «Економічна десятка», інтелектуально-розважальна гра «Битва інтелектів», економічна гра «Бізнес-старт», економічний  квест «Кімната таємниць», тренінг:Team building – «побудова команди», конкурс стінних газет, зустрічі  з працівниками обліку, випускниками коледжу.

Циклова комісія обліково – економічних  та правових дисциплін – це згуртований ефективно-працюючий колектив, який шляхом упровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій навчання забезпечує висококваліфіковану підготовку фахівців з дисциплін циклу, що є основою для здобуття фахових компетентностей та професійного становлення здобувачів освіти, успішної самореалізації в сучасних ринкових умовах.

Циклова комісія здійснює підготовку висококваліфікованих молодих фахівців, здатних гідно конкурувати на українському ринку праці: 

Фахівці зі спеціальності 051 «Економіка»

“Ідеї економістів мають набагато більше значення, ніж прийнято думати.
Насправді саме вони правлять світом”

Джон Мейнард Кейнс

Набувши фахових компетенцій зі спеціальності 051 «Економіка» за Національним класифікатором України: «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009:2010, фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за такими секціями:

 • Секція А: Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
 • Секція B,C, D та E: Переробна промисловість, добувна промисловість, розроблення кар’єрів  та інша промисловість
 • Секція F: Будівництво
 • Секція G,H,I: Оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство, тимчасове розміщування й організація харчування
 • Секція J: Інформація та телекомунікація
 • Секція K: Фінансова та страхова діяльність
 • Секція L: Операція з нерухомим майномСекція M та N: Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного  та допоміжного обслуговування
 • Секції O, P та Q: Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Секції R,S,T та U: Інші послуги

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 009:2010:

 • 3119 Технік з планування;
 • 3119Технік з нормування праці;
 • 3119Технік з праці;
 • 3434 Асистент економіста – демографа;
 • 3434 Асистент економіста – статиста;
 • 3436.1. Помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • 3436.2. Помічник керівника виробничого підрозділу;
 • 3436.2. Помічник керівника іншого основного підрозділу;
 • 3436.3.Помічник керівників малих підприємств без апарату управління. 

Фахівці зі спеціальності  071 «Облік і оподаткування» 

“Бухгалтерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами,

документами складний світ економікиу її взаємозв’язку і гармонії.

Професія, що потребує таланту і терпіння.” 

І.Штіммлер       

Навчання в галузі управління та адміністрування  дає можливість отримати професійні, сучасні знання в галузі обліку, аналізу, оподаткування, аудиту, управління підприємством на основі обліково-аналітичної інформації.Індивідуально формуючи навчальну програму на основі дисциплін вільного вибору, здобувачі освіти набувають конкретних навичок, адаптованих до їх інтересів та майбутнього шляху професійного розвитку.Набувши фахових компетенцій зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за Національним класифікатором України: «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК 009:2010, фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за такими секціями:

 • Секція А: Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
 • Секція B,C, D та E: Переробна промисловість, добувна промисловість, розроблення кар’єрів  та інша промисловість
 • Секція F: Будівництво
 • Секція G,H,I: Оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство, тимчасове розміщування й організація харчування
 • Секція J: Інформація та телекомунікація
 • Секція K: Фінансова та страхова діяльність
 • Секція L: Операція з нерухомим майном
 • Секція M та N: Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного  та допоміжного обслуговування
 • Секції O, P та Q: Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
 • Секції R,S,T та U: Інші послуги

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 009:2010:

 • 3433 Бухгалтери та касири-експерти
 • 3433 Асистент бухгалтера-експерта
 • 3433 Бухгалтер3433 Касир-експерт
 • 3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
 • 3439 Ревізор3439 Інспектор
 • 3439 Інспектор з інвентаризації
 • 3439 Інспектор-ревізор
 • 3442 Інспектор податкової служби
 • 3442 Державний податковий інспектор
 • 3442 Ревізор-інспектор податковий 

Фахівці зі спеціальності   081 «Право»

 Особливу увагу зосереджено на підготовці фахівців спеціальності 081 «Право». Оскільки діяльність правознавця охоплює практично усі сфери людського існування, а вивчення правових дисциплін є вимогою часу, в період впровадження реформ в усі сфери діяльності держави та суспільства. Держава потребує ерудованих та кваліфікованих спеціалістів в галузі державного управління, судовій та правоохоронній системах, в органах місцевого самоврядування.

Випускники спеціальності 081 «Право» можуть працювати на посадах:

 •  секретар судової колегії
 •  секретар судового засідання
 •  секретар суду
 •  судовий розпорядник
 •  організатор діловодства
 •  організатор діловодства (державні установи)
 •  організатор діловодства (система судочинства)
 •  секретар адміністративних органів
 •  інспектор митної служби
 •  інспектор податкових органів- інспектор із соціальної допомоги
 •  інспектор правоохоронних органів, кримінально
 • виконавчої служби, воєнізованої охорони
 •  інспектор з ліцензій
 •  інші державні інспектори
 •  фахівець кримінально-виконавчої служби- помічник адвоката
 •  помічник нотаріуса
 •  помічник юриста (інші види юридичної діяльності)
 •  фахівець з організації майнової та особистої безпеки
 •  фахівець СГІРФО
 •  відповідальний по корпусу (пенітенціарна система)
 •  поліцейський реагування патрульної поліції (молодший склад поліції, не офіцерські посади)
 •  інспектор сектору реагування патрульної поліції (середній склад поліції, офіцерські посади)
 •  дільничні офіцери поліції (офіцерські посади)
X